Chuyên đề lý thuyết bổ sungmô đun thứ bảy trong chương trình Trung cấp Nấu ăn Chất lượng cao. Chuyên đề bao gồm tất cả các môn học lý thuyết cần có để đủ điều kiện nhận bằng Trung cấp Nấu ăn hệ Chính quy cho sinh viên.

Nội dung Chuyên đề Lý thuyết bổ sung

 1. Văn hóa ẩm thực
 2. Tổ chức lao động kỹ thuật nhà bếp
 3. Xây dựng thực đơn
 4. Tiếng Anh chuyên ngành
 5. Nghiệp vụ nhà hàng
 6. Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm

Chi tiết các môn học như sau:

Môn Văn hóa ẩm thực

Bài 1 Những vấn đề chung về văn hóa ẩm thực

 1. Khái niệm về văn hóa ẩm thực
 2. Ẩm thực từ các góc độ
 3. Biểu hiện của văn hóa ẩm thực
 4. Vai trò của văn hóa ẩm thực trong kinh doanh khách sạn – nhà hàng

Bài 2: Tập quán và khẩu vị ăn uống

 1. Khái quát về tập quán và khẩu vị ăn uống
 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tập quán và khẩu vị ăn uống

và các cơ sở kinh doanh du lịch

Bài 3: Tập quán và khẩu vị ăn uống theo tôn giáo.

 1. Đạo hồi
 2. Đạo Hinđu
 3. Đạo Phật
 4. Đạo Cơ Đốc
 5. Đạo Do Thái

Bài 4: Tập quán và khẩu vị ăn uống của khu vực châu Á

 1. Tập quán và khẩu vị ăn uống chung của khu vực châu Á
 2. Tập quán và khẩu vị ăn uống của một số quốc gia khu vực châu Á

Bài 5: Tập quán và khẩu vị ăn uống của khu vực Âu – Mỹ.

 1. Tập quán và khẩu vị ăn uống chung của khu vực châu Âu – Mỹ.
 2. Tập quán và khẩu vị ăn uống của một số quốc gia khu vực Âu – Mỹ

Môn Tổ chức lao động kỹ thuật nhà bếp

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Khái quát về cơ cấu, tổ chức lao động của bộ phận bếp ăn

 1. Khái quát về cơ cấu tổ chức khách sạn và bộ phận bếp
 2. Chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ của bộ phận bếp trong khách sạn – nhà hàng
 3. Đặc điểm lao động và các yêu cầu cơ bản đối với nhân viên bếp
 4. Tổ chức phân công lao động bộ phận bếp trong khách sạn nhà hàng
 5. Định mức lao động và năng suất lao động ở bộ phận bếp trong khách sạn – nhà hàng

Chương 3: Lựa chọn quá trình sản xuất và thiết kế khu vực sản xuất của bộ phận bếp

 1. Lựa chọn phương án sản xuất của bộ phận bếp
 2. Lựa chọn quá trình sản xuất của bộ phận bếp
 3. Tổ chức các bộ phận trong khu vực sản xuất của bộ phận bếp
 4. Thiết kế khu vực sản xuất của bộ phận bếp
 5. Bố trí khu vực sản xuất trong bộ phận bếp

Chương 4: Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất của bộ phận bếp

 1. Khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm, phân loại các trang thiết bị dụng cụ sản xuất của bộ phận bếp
 2. Giới thiệu cách sử dụng và bảo quản một số trang thiết bị, dụng cụ sản xuất của bộ phận bếp
 3. An toàn và vệ sinh trong sản xuất – chế biến ở bộ phận bếp

Chương 5: Kế hoạch sản xuất và cung ứng nguyên liệu của bộ phận bếp

 1. Kế hoạch sản xuất của bộ phận bếp
 2. Kế hoạch cung ứng nguyên liệu của bộ phận bếp

Môn Xây dựng thực đơn

Chương 1: Tập quán ăn uống và các bữa ăn

 1. Khái niệm chung về khẩu vị và tập quán ăn uống
 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến khẩu vị và phong tục tập quán ăn uống
 3. Khái quát chung về bữa ăn
 4. Tính chất, đặc điểm các bữa tiệc
 5. Các bữa ăn được phục vụ và tự phục vụ

Chương 2: Nguyên tắc xây dựng thực đơn

 1. Khái niệm chung về thực đơn
 2. Nguyên tắc xây dựng thực đơn

Chương 3: Quy trình xây dựng thực đơn

 1. Thực đơn áp đặt
 2. Thực đơn tự chọn
 3. Cấu tạo và một số kiểu trình bày thực đơn

Chương 4: xây dựng thực đơn

 1. Xây dựng thực đơn theo tiêu chuẩn suất ăn
 2. Bài tập áp dụng
 3. Xây dựng thực đơn chọn món
 4. Xây dựng thực đơn theo chế độ ăn đặc biệt
 5. Xây dựng thực đơn dài ngày

Môn Tiếng Anh chuyên ngành

 • Unit 1:  Hello
 • Unit 2: A new job
 • Unit 3: The Casablanca.
 • Unit 4: Reservation
 • Unit 5: Welcome
 • Unit 6: A drink?
 • Unit 7: Cocktails
 • Unit 8: Recipes
 • Unit 9: Here’s the menu
 • Unit 10: The chelf recommends
 • Unit 11: Complaints
 • Unit 12: The bill, please

Môn Nghiệp vụ nhà hàng

Chương I: Khái quát chung về hoạt động kinh doanh khách sạn – nhà hàng

 1. Lịch sử hình thành và phát triển của hoạt động kinh doanh khách sạn – nhà hàng
 2. Khái niệm kinh doanh khách sạn – nhà hàng
 3. Sản phẩm của khách sạn
 4. Đặc điểm của kinh doanh khách sạn – nhà hàng
 5. Ý nghĩa của hoạt động kinh doanh khách sạn nhà hàng

Chương II: Cơ sử vật chất kỹ thuật trong kinh doanh khách sạn nhà hàng

 1. Khái quát về cơ sử vật chất kỹ thuật trong kinh doanh khách sạn nhà hàng
 2. Một số loại hình cơ sở phục vụ tiêu biểu trong ngành kinh doanh khách sạn nhà hàng
 3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh khách sạn nhà hàng
 4. Những nguyên tắc cơ bản để đánh giá cơ sở vật chất kỹ thuật
 5. Giới thiệu một số trang thiết bị trong nhà hàng khách sạn

Chương III. Tổ chức hoạt động kinh doanh của khách sạn nhà hàng

 1. Vai trò của tổ chức bộ máy khách sạn
 2. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn cơ cấu tổ chức của khách sạn
 3. Hình thức tổ chức bộ máy của khách sạn
 4. Tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú
 5. Tổ chức hoạt động kinh doanh phục vụ ăn uống
 6. Tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ bổ sung
 7. Tổ chức hoạt động của các dịch vụ khác

Môn Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm

Chương I: Chức năng dinh dưỡng của các chất

 1. Chức năng dinh dưỡng của chât đạm
 2. Chức năng dinh dưỡng của chất béo
 3. Chức năng dinh dưỡng của chất đường bột

Chương II: Quá trình tiêu hóa thức ăn và hấp thu chất dinh dưỡng

 1. Ý nghĩa, khái niệm của sự tiêu hóa thức ăn
 2. Quá trình tiêu hóa thức ăn
 3. Quá trình hấp thu thức ăn
 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thu thức ăn

Chương III: Xây dựng khẩu phần ăn hợp lý

 1. Khái niệm về khẩu phần ăn hợp lý
 2. Sự hoàn chỉnh về số lượng và chất lượng của khẩu phần ăn
 3. Các loại khẩu phần ăn
 4. Phương pháp xây dựng khẩu phần

Chương IV: Vệ sinh an toàn thực phầm

 1. Vệ sinh thưc phẩm
 2. Vệ sinh an toàn thực phẩm
 3. Vệ sinh trang thiết bị dụng cụ

Học phí của mô đun trong chương trình Trung cấp Nấu ăn Chất lượng cao: 4.000.000 VNĐ

Chuyên đề Lý thuyết bổ sung là mô đun thứ bảy trong tổng số 7 mô đun của chương trình Trung cấp Nấu ăn Chất lượng cao. Đối với chương trình này, các bạn sinh viên có thể tích lũy dần các mô đun để hoàn thành bằng Trung cấp Nấu ăn. Các mô đun gồm có: