Khóa Trung cấp Chính quy dành cho học sinh đã học hết cấp 3 (không cần bằng Tốt nghiệp THPT)